دریافت لوح تقدیر از سازمان دامپزشکی استان هرمزگان

باز هم موفقیتی دیگر
دریافت لوح تقدیر آزمایشگاه برتر در حوزه دامپزشکی از سازمان دامپزشکی استان هرمزگان

فارسی